Què és la ITV?

La Inspecció Tècnica de Vehicles té com a objectiu assegurar que els vehicles en circulació mantinguin unes condicions de seguretat per damunt dels mínims exigits, minimitzar el risc d’accidents per causes tècniques i contribuir a protegir el medi ambient mitjançant la reducció dels gasos del sistema d’escapament. Per això, la llei estableix un periodicitat mínima amb la que els vehicles han de passar-la, així com situacions extraordinàries que obliguen a acudir a la revisió.


QUAN PASSAR LA ITV EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE VEHICLE

Les freqüències d’inspecció a les que s’han de sotmetre els vehicles, s’estableixen a l’Article 6, del Reial Decret 2042/1994, de 14 d’octubre i les seves modificacions publicades en el Reial Decret 711/2006, de 9 de juny.

Amb caràcter general, els turismes particulars realitzaran la seva primera inspecció al complir el quart any de la seva primera matriculació.

Mostram a continuació els tipus de vehicles més usuals. No obstant això, per tenir informació més detallada consulti a la nostra estació de més a prop. S’ha de tenir en compte que l’antiguitat se´ha de calcular a partir de la data de primera matriculació, que ve impresa en el Permís de Circulació del vehicle.

Ciclomotor

Ciclomotors de dues rodes:

 • Fins a 3 anys d’antiguitat  » Exemp
 • Més de 3 anys d’antiguitat » Cada 2 anys

 

Motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de tres rodes i quadricicles lleugers::

 • Fins a 4 anys d’antiguitat » Exemp
 • Més de 4 anys d’antiguitat » Cada 2 anys
Turismes

Turismes particulars

 • Fins a 4 anys d’antiguitat » Exemp
 • De 4 a 10 anys d’antiguitat » Cada 2 anys
 • Més de 10 anys d’antiguitat  » Cada any
Vehicles lleugers

Vehicles lleugers (Furgonetes, furgons i camions fins 3.500 Kg. de MMA)

 • Fins a 2 anys d’antiguitat » Exempt
 • De 2 a 6 anys d’antiguitat » Cada 2 anys
 • De 6 a 10 anys d’antiguitat » Cada any
 • Més de 10 anys d’antiguitat » Cada 6 mesos
Vehicles pesants

Vehicles pesants (Camions i remolcs de més de 3.500 Kg. de MMA)

 • Fins a 10 anys de antiguitat » Cada any
 • Més de 10 anys de antiguitat » Cada 6 mesos

Normativa

La finalitat fonamental de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és la de comprovar que tant l’estat general del vehicle, como els elements de seguretat, se troben en unes condicions que permetin seguir circulant sense que representi un perill per als seus ocupants, la resta d’usuaris de la via pública o el medi ambient.

La obligatorietat i las freqüències d’inspecció, s’estableixen en el Reial Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel que se regula la inspecció tècnica de vehicles. Se pot consultar un resumen d’aquestes freqüències a l’apartat "Periodicitat de la ITV".

Els element dels vehicles que s’han d’ inspeccionar, així com el criteri que s’aplica para determinar la seva gravetat, estan reglamentàriament establerts pel “Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV”, que és emès pel Ministeri d’Indústria, Energia i turisme.

Desconfiï de rumors que indican que una o un altra estació és més fàcil, ja que els criteris d’inspecció són els mateixos i les estacions d’ ITV són controlades per comprovar que apliquen adequadament els criteris d’inspecció.

Legislació bàsica sobre ITV, Circulació i seguretat vial.

 • Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
 • Reial Decret 866/2010 Reial decret pel que se regula la tramitació de les reformes de vehicles
 • Reial Decret 2822/1998 Reial decret pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles
 • Reial Decret 750/2010 Reial decret pel que se dicten normes sobre homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d’aquests vehicles
 • Reial Decret 711/2006 Reial decret pel que se modifiquen reials decrets relatius a la ITV i a la homologació de vehicles, les seves parts i peces, i se modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat per reial decret 2822/1998 de 23 de desembre

Tipus d'inspecció ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) està destinada a assegurar que els vehicles que se troben en circulació compleixen una sèrie de condicions tècniques mínimes que permeten garantir la seguretat de les persones, reduir al màxim el risc d’accidents per causes tècniques i protegir el medi ambient mitjançant la reducció del gasos d’escapament.

Existeixen dos tipus d’inspeccions:

  Periòdiques

  A les que s’han de sotmetre tot tipus de vehicle amb una periodicitat establerta per Reial Decret que varia en funció de la seva classe, antiguitat i ús al que se destina

No periòdiques

Que s’han de fer únicament quan se donen certes circumstàncies, com és el cas de prematriculacions, legalització de reformes fetes a vehicles, inspeccions per a l’emissió de duplicats de targetes d’ITV, etc.

Segons el RD 2040/1994, de 14 d’octubre, les inspeccions tècniques dels vehicles s’han de fer amb una periodicitat que depèn de la seva classe, antiguitat i ús al que se destinen.

Documentació necessaria ITV

Des de les nostres ITV volem facilitar-t’ho al màxim i que comprovis que és senzill. Per a la teva tranquil·litat, a continuació et mostrem la documentació necessària per passar la ITV

A l’hora de passar la ITV del teu vehicle sempre pot sorgir algun dubte sobre el que hi ha que dur a l’estació

Si la inspecció és: periòdica:

 • Targeta d’Inspecció Tècnica de Vehicles (Targeta d’ITV)
 • Permís de Circulació
Documentación necesaria

És recomanable disposar del rebut de l'assegurança en vigor, pot ser sol·licitat a l'hora de realitzar la inspecció. Si la inspecció és no periòdica (per exemple la legalització d’una reforma o duplicat de la Targeta d’ITV) pregam que es posi en contacte amb la nostra estació més propera per obtenir una informació més detallada. Estarem encantats d'oferir-li la informació que necessiti i poder resoldre tots els seus dubtes.

Top
)