Què és la ITV?

que es itv

La Inspecció Tècnica de vehicles té com a objectiu assegurar que els vehicles en circulació mantinguen unes condicions de seguretat per damunt dels mínims exigits, minimitzar el risc d'accidents per causes tècniques i contribuir a protegir el medi ambient mitjançant la reducció dels gasos del sistema de fuga. Per això, la llei estableix un període mínim amb el qual els vehicles han de passar la inspecció, així com situacions extraordinàries que obliguen a acudir a la revisió

 

QUAN PASSAR LA ITV EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE VEHICLE.

Amb caràcter general, els turismes particulars realitzaran la primera inspección en complir el quart any de la data de la seua primera matriculació

Les freqüències d'inspecció a les que s’han de sotmetre els vehicles s'estableixen en l'Article 6, del Reial Decret 2042/1994, de 14 d'Octubre i les seues modificacions publicades en el Reial Decret 711/2006, de 9 de juny.

Mostrem a continuació els tipus de vehicles més usuals. No obstant això, per a tindre informació més detallada pot consultar a la nostra estació més pròxima.. S'ha de tindre en compte que l'antiguitat s’ha de calcular a partir de la data de primera matriculació que ve impresa en el Permís de Circulació del vehicle.

itv-ciclomotores

Ciclomotors de 2 rodes:

 • Fins a 3 anys d'antiguitat » Exempt
 • Més de 3 anys d'antiguitat » Cada 2 anys

itv-ciclomotores

Motocicletes, vehicles de 3 rodes, quadricicles, quads, ciclomotors de 3 rodes i quadricicles lleugers:

 • Fins a 4 anys d'antiguitat » Exempt
 • Més de 4 anys d'antiguitat » Cada 2 anys
itv-turismos

Turismes particulars

 • Fins a 4 anys d'antiguitat » Exempt
 • De 4 a 10 anys d'antiguitat » Cada 2 anys
 • Més de 10 anys d'antiguitat » Cada any
itv-ligeros

Vehicles lleugers (furgonetes, furgons i camions fins a 3500 kg. De mma)

 • Fins a 2 anys d'antiguitat » Exempt
 • De 2 a 6 anys d'antiguitat » Cada 2 anys
 • De 6 a 10 anys d'antiguitat » Cada any
 • Més de 10 anys d'antiguitat » Cada 6 mesos
itv-vehículos-pesados

Vehicles pesats (camions i remolcs de mes de 3500 kg. De mma.)

 • Fins a 10 anys d'antiguitat » Cada any
 • Més de 10 anys d'antiguitat » Cada 6 mesos

NORMATIVA

La finalitat fonamental de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és la de comprovar que tant l’estat general del vehicle, como els elements de seguretat, se troben en unes condicions que permetin seguir circulant sense que representi un perill per als seus ocupants, la resta d’usuaris de la via pública o el medi ambient.

La obligatorietat i las freqüències d’inspecció, s’estableixen en el Reial Decret 2042/1994, de 14 d’octubre, pel que se regula la inspecció tècnica de vehicles. Se pot consultar un resumen d’aquestes freqüències a l’apartat "Periodicitat de la ITV".

Els element dels vehicles que s’han d’ inspeccionar, així com el criteri que s’aplica para determinar la seva gravetat, estan reglamentàriament establerts pel “Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV”, que és emès pel Ministeri d’Indústria, Energia i turisme.

Desconfiï de rumors que indican que una o un altra estació és més fàcil, ja que els criteris d’inspecció són els mateixos i les estacions d’ ITV són controlades per comprovar que apliquen adequadament els criteris d’inspecció.

Legislació bàsica sobre ITV, Circulació i seguretat vial.

 • Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITVMinisteri d’Indústria, Energia i Turisme.
 • Reial Decret 866/2010Reial decret pel que se regula la tramitació de les reformes de vehicles
 • Reial Decret 2822/1998Reial decret pel que s’aprova el Reglament General de Vehicles
 • Reial Decret 750/2010Reial decret pel que se dicten normes sobre homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d’aquests vehicles
 • Reial Decret 711/2006Reial decret pel que se modifiquen reials decrets relatius a la ITV i a la homologació de vehicles, les seves parts i peces, i se modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat per reial decret 2822/1998 de 23 de desembre

TIPUS D'INSPECCIÓ ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) està destinada a assegurar que els vehicles que se troben en circulació compleixen una sèrie de condicions tècniques mínimes que permeten garantir la seguretat de les persones, reduir al màxim el risc d’accidents per causes tècniques i protegir el medi ambient mitjançant la reducció del gasos d’escapament.

Existeixen dos tipus d’inspeccions:

Periòdiques

A les que s’han de sotmetre tot tipus de vehicle amb una periodicitat establerta per Reial Decret que varia en funció de la seva classe, antiguitat i ús al que se destina

No periòdiques

Que s’han de fer únicament quan se donen certes circumstàncies, com és el cas de prematriculacions, legalització de reformes fetes a vehicles, inspeccions per a l’emissió de duplicats de targetes d’ITV, etc.

Segons el RD 2040/1994, de 14 d’octubre, les inspeccions tècniques dels vehicles s’han de fer amb una periodicitat que depèn de la seva classe, antiguitat i ús al que se destinen.